Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego

w związku z emisją wirusa Covid-19

w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku

 

     I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

    II.Cel procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

    III. Przedmiot procedury

     Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki,
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.

    IV. Zakres procedury

     Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, wychowanków, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

     V. Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Do szkoły przyprowadzone jest dziecko zdrowe bez gorączki, kaszlu, kataru i objawów alergii.
 2. Dziecko, każdorazowo przed wejściem do przestrzeni wspólnej szkoły, w obecności rodzica, ma mierzoną temperaturę ciała przez pracownika szkoły.
 3. W ciągu dnia dwukrotnie dokonywany jest pomiar temperatury ciała dzieciom ( po przyjściu dziecka i ok. godz. 12.00) oraz kiedy zauważone zostaną niepokojące objawy u dziecka.

     VIPrzyprowadzanie dziecka do placówki

 1. Pracownik placówki będący na dyżurze wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczkę, przyłbicę, rękawiczki i fartuch z długimi rękawami.
 2. Rodzic powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka. Dzieci przyjmowane będą w godz. 7.15 – 7.45. Po tej godzinie szkoła będzie zamknięta.
 3. Pierwszy rodzic czeka przed drzwiami szkoły, kolejny z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 2m.
 4. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą 37’C i powyżej nie może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
 5. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób w tym pracownika szkoły. Rodzic na teren szkoły wchodzi (zaopatrzony we własnym zakresie) w maseczce oraz rękawiczkach.
 6. Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych maskotek/zabawek/przedmiotów. Rodzic odpowiada za ten stan rzeczy.
 7. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko. Pracownik odpowiedzialny jest za zdezynfekowanie rąk dziecka, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do wyznaczonej sali.
 8. Pracownik przekazuje nauczycielowi udzielone przez rodzica w wywiadzie informacje.

    VII. Odbieranie dziecka z placówki

 1. Pracownik placówki będący na dyżurze wyposażony jest w środki ochrony osobistej: maseczkę, przyłbicę, rękawiczki i fartuch z długimi rękawami.
 2. Rodzic powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika placówki o przybyciu do szkoły w celu odbioru dziecka.
 3. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 4. Pracownik placówki zgłasza nauczycielowi przyjście rodzica po dziecko, a następnie odbiera dziecko z sali, pomaga mu ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.

   VIII.Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 umieszczając ją na stronie internetowej i fb szkoły, na informacyjnej tablicy przenośnej, a także w innym widocznym dla rodziców miejscu.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18.05.2020 r. do odwołania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Gdańsku.

 Treść powyższego zarządzenia można pobrać poniżej: