Nasza szkoła od lat prowadzi oddziały integracyjne, w których dzieci zdrowe uczą się razem z dziećmi niepełnosprawnymi. Zatrudniamy nauczycieli specjalistów przygotowanych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zalety klas integracyjnych to:

- mało liczne klasy- od 15 do 20 dzieci;

- dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel przedmiotu  i nauczyciel wspomagający;

- grupa zróżnicowana pod względem możliwości każdego ucznia;

- wymagania dydaktyczne dostosowane do indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie i małej liczebności klasy, podczas każdej lekcji występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Nauczyciel przedmiotu realizuje treści ramowe, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje ich zakres do możliwości ucznia niepełnosprawnego. Dzieci zdrowe, których jest większość, są prawidłowym wzorem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy mają większą motywację do pokonywania trudności i większej aktywności.

Sale lekcyjne urządzone są tak, by można było pracować z dziećmi całościowo, zespołowo i indywidualnie.

Integracja to nauka bycia razem. W klasie integracyjnej dzieci uczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu, sprawności. Uczą się nie tylko asertywności, ale też empatii. Rywalizacja ustępuje tu miejsca współpracy. Trzeba pamiętać, że edukacja szkolna to zaledwie początek edukacji obywatelskiej. Staramy się, by świat dzieci sprawnych i świat dzieci niepełnosprawnych stawała się bezpiecznym, tolerancyjnym i radosnym.