O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcje kancelaryjna zawarta w
rozporządzeniu prezesa rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 112, poz.1319 z 1999 r. ze zmianami).
1. Sekretariat szkoły przyjmuję podania, wnioski i pisma interesantów osobiście jak
również drogą elektroniczną na adres sekretriat@sp15.edu.gdansk.pl
2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego.
3. Godziny urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00